Životopis

Andrijana Kos-Lajtman

Andrijana Kos-Lajtman rođena je 1978. u Čakovcu. Diplomirala je kroatistiku i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a početkom 2010. doktorirala temom Autobiografski diskurs u prozi hrvatske dječje književnosti na istom fakultetu. Docentica je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je nositeljica više obaveznih kolegija iz starije i novije hrvatske književnosti, svjetske književnosti te dječje književnosti. U znanosti se najviše bavi književnim postmodernizmom, ali i fenomenima usmenoknjiževnog i mitološkog  interteksa te modelima književnog autobiografizma. Autorica je znanstvene studije Autobiografski diskurs djetinjstva (Naklada Ljevak, 2011), te pjesničkih zbirki Jutarnji laureat (Insula, 2008) i Lunule (Disput i DHK, 2012). Suradnica je na knjizi Ivana Brlić-Mažuranić – Bibliografija (Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, 2014), 5. knjizi Kritičkog izdanja Sabranih djela Ivane Brlić-Mažuranić, glavna urednica znanstvene monografije Iskustva i perspektive ranoga učenja jezika i književnosti u suvremenom europskom kontekstu (Učiteljski fakultet, Zagreb, 2014) te članica uredništva znanstvenog zbornika Jezik, kultura i književnost u suvremenom svijetu (Učiteljski fakultet, Zagreb, 2015).
Sudjeluje na znanstvenim projektima vezanima uz teoriju i povijest književnosti (najviše uz suvremenu i hipertekstualnu književnost), znanstvene radove objavljuje u hrvatskim i međunarodnim znanstvenim časopisima te u zbornicima radova sa znanstvenih skupova. Objavljuje i književne kritike i prikaze. Neke pjesme prevedene su joj na makedonski, bugarski i slovenski jezik te uvrštene u antologije suvremene lirike. Članica je uredništva znanstvenih časopisa Libri & Liberi i Holon te predsjednica Organizacijskog odbora Međunarodne znanstvene konferencije “Stoljeće Priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić” (Zagreb, 12. – 15. 10. 2016.). Trenutno je na dužnosti zamjenice pročelnika Učiteljskog fakulteta Odsjeka u Čakovcu.

KNJIGE:

a) Autorske

Jutarnji laureat, Grad Čakovec, Biblioteka Insula, Čakovec, 2008.

Autobiografski diskurs djetinjstva, Naklada Ljevak, Bibliotheca Academica, Zagreb, 2011.

Lunule, Disput, Grad Požega i Društvo hrvatskih književnika – Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski; Zagreb, 2012.

Poetika oblika - suvremene konceptualne i hipertekstualne proze, Naklada Ljevak, Zagreb, 2016.

Teleidoskop, Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb, 2018.


b) Suradničke i uredničke

Ivana Brlić-Mažuranić – Bibliografija, ur. Vinko Brešić, Kritičko izdanje, Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, Slavonski Brod, 2014.

Iskustva i perspektive ranoga učenja jezika i književnosti u suvremenom europskom kontekstu / Early Language and Literature Learning in Contemporary European Contexts: Experience and Perspectives, ur. Andrijana Kos-Lajtman, Lidija Cvikić, Ante Bežen i Milica Gačić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014.

Jezik, kultura i književnost u suvremenom svijetu, ur. Tamara Turza-Bogdan, Vladimir Lagac, Andrijana Kos-Lajtman, Blaženka Filipan-Žignić, Đuro Blažeka, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2015.

 

POEZIJA UVRŠTENA U ANTOLOGIJE:

Antologija međimurske mlade lirike, priredio Ivan Pranjić, Matica hrvatska, Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, Čakovec, 2011.

Antologija suvremene hrvatske poezije, pr. Enerika Bijač, ur. Elka Nyagolova, Slavenska književna i umjetnička akademija u Varni, Varna, 2014.

 

ZNANSTVENI RADOVI:

Doktorska disertacija

Kos-Lajtman, A.: Autobiografski diskurs u prozi hrvatske dječje književnosti, Zagreb, 2010. Rad je obranjen 14. siječnja 2010. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.


Izvorni znanstveni radovi

Kos-Lajtman, A., Horvat, J.: Ivana Brlić-Mažuranić, „Priče iz davnine“: Nova konstrukcija autoričinih izvora i metodologije, Fluminensia, god. 23., br. 1., 2011., str. 87-99.

Kos-Lajtman, A., Turza-Bogdan, T: Utjecaj usmenoknjiževnog i mitološkog supstrata varaždinskog kraja na književni rad Ivane Brlić-Mažuranić, Narodna umjetnost, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2010., br. 47/2, str. 175-190.

Kos-Lajtman, A.: Dnevnik kao model autobiografskog diskursa u hrvatskoj dječjoj književnosti, KUTATÁSOK AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLÁN 2009 EÖTVÖS / Dr. Steinerné dr. Molnár Judit CSc (ur.). - Baja: Eötvös József Főiskolai Kiadó , 2010., str. 99-119.

Engler, T.; Kos-Lajtman, A.: Bajkopisna diseminacija mitoloških motiva u Pričama iz davnine I. Brlić-Mažuranić na primjeru intertekstualnih poveznica s leksikonom A. Tkanyja. Studia mythologica Slavica. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje  XIV (2011) ; str. 305-324,.

Kos-Lajtman, A: Legitimizacija imaginarnog i subverzija povijesnog u romanesknom diskursu Dževada Karahasana, Milorada Pavića i Jasne Horvat. Slavia Centralis. Maribor: Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, br. 1., 2012., str. 19-30.

Kos-Lajtman, A.; Horvat, Jasna: Paradigma lemske proze, Approaches and Methods in Second and Foreign Language Teaching. ed. by Azamat Akbarov and Vivian Cook, Sarajevo, 2012., str. 21-30. 

Kos-Lajtman, A., Plantak, N.: Potterovsko-demonsko-mitološka fantastika u suvremenom hrvatskom romanu – „Krijesnici“ Jasne Horvat i „Luna“ Roberta Naprte, Zlatni danci 13 - Život i djelo(vanje) Višnje Stahuljak. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa. / Pintarić, Ana (ur.), Osijek: Filozofski fakultet Osijek, Filozofski fakultet Pečuh, 2012. , str. 75-93.

Engler, T.; Turza-Bogdan T; Kos-Lajtman, A: Zlatko Krilićs Roman Krik (Der Schrei) als Allegorie zur Bewältigung des durch den Krieg hervorgerufenen Hasstraumas. ur. Tomkowiak, Ingrid ; Ute Dettmar, Gabriele von Glasenapp, Caroline Roeder. Zürich: Chronos, 2013, str. 369-389.

Kos-Lajtman, A., Tomašević, N: Autobiografski diskurs u prozi Višnje Stahuljak, Zlatni danci 12 - Život i djelo(vanje) Višnje Stahuljak. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa. / Pintarić, Ana (ur.), Osijek: Filozofski fakultet Osijek, Filozofski fakultet Pečuh, 2011., str. 31-54.

Kos-Lajtman, A: Recepcija autobiografske hrvatske dječje književnosti kod čitatelja starije osnovnoškolske dobi, U: Stavovi promjena - promjena stavova. Međunarodni tematski zbornik radova. / Vučo, Julijana ; Milatović, Biljana (ur.). - Nikšić : Filozofski fakultet Nikšić, Univerzitet Crne Gore , 2011., str. 571-598.

Hranjec, S., Kos-Lajtman, A., Horvat, J. Učenička recepcija mitološke geneze likova Priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić, Društvo i jezik - višejezičnost i višekulturalnost / Bežen, Ante; Pavličević-Franić, Dunja (ur.)., Zagreb: Učiteljski fakultet; ECNSI - Europski centar za sustavna i napredna istraživanja, Zagreb, 2010. str. 100-114.

Kos-Lajtman, A.: Usmenoknjiževni i mitološki modeli u pripovjednim zbirkama Nade Iveljić, Zlatni danci 11 - Život i djelo(vanje) Nade Iveljić: Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa,  Pintarić, Ana (ur.)., Osijek–Pečuh: Filozofski fakultet Osijek i Matica hrvatska Ogranak Osijek, 2010., str. 45-71.

Kos-Lajtman, A., Horvat, J.: Tematsko-motivske veze u stvaralaštvu Vladimira Mažuranića i Ivane Brlić-Mažuranić, Riječ - časopis za slavensku filologiju, Rijeka: Hrvatsko filološko društvo Rijeka, 2009, god. 15, sv. 4., str. 182-206.

Hranjec, S., Kos-Lajtman, A.: Zavičajno-etnomentalitetna funkcija interferencije hrvatske usmene i pisane dječje književnosti - prilog strategiji očuvanja identiteta hrvatskog jezika u osnovnoškolskim čitankama, Konferencijski zbornik Drugog specijaliziranog znanstvenog skupa: Rano učenje hrvatskoga jezika 2, Pavličević-Franić, Dunja; Bežen, Ante (ur.), Zagreb: ECNSI - Europski centar za napredna i sustavna istraživanja i Učiteljski fakultet, 2009., str. 61-78.

Kos-Lajtman, A. Ludička funkcija interferencije usmenih i pisanih poetičkih modela, Riječ - časopis za slavensku filologiju, Rijeka: Hrvatsko filološko društvo Rijeka, 2008, god. 14, sv. 4., str. 170-183.

Kos-Lajtman, A. Autobiografski diskurs u prozi hrvatske dječje književnosti, Učitelj 7 -  Zbornik radova s međunarodnog stručno-znanstvenog skupa Kajkavsko narječje i književnost u nastavi, Čakovec: Visoka učiteljska škola u Čakovcu, 2007, str. 57-77.

Kos-Lajtman, A., Hranjec, S.: Staroslavenska mitološka baština kao intertekst u hrvatskoj dječjoj prozi. Redefiniranje tradicije: dječja književnost, suvremena komunikacija, jezici i dijete, ur. A. Bežen i B. Majhut, ECNSI - Europski centar za napredna i sustavna istraživanja i Učiteljski fakultet, Zagreb, 2011, str. 133-153.

Kos-Lajtman, A., Buljubašić, I., Horvat, J.: Leksikografske aktivnosti Ivane Brlić-Mažuranić. Kurikul ranog učenja hrvatskoga/materinskoga jezika, ur. A. Bežen i B. Majhut, ECNSI – Europski centar za napredna i sustavna istraživanja, Učiteljski fakultet, Zagreb, 2013. str. 59-74.

Kos-Lajtman, A. : Dječja lemska proza, Zlatni danci 14 – Suvremena dječja književnost II, ur. A. Pintarić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet u Pečuhu, Osijek, 2013., str. 61-77.

Kos-Lajtman, A. : Jaga-baba na Haliču – pronađeni rukopis Ivane Brlić-Mažuranić, Libri & Liberi , 2 (1), 2013, str. 29-50.

Kos-Lajtman, A. Buljubašić, I.: A Conceptual Mnemotope of Osijek in Jasna Horvat’s Bizarij, Culture/Култура - International Journal for Cultural Researches, 7 (2014); str. 71-82.

Kos-Lajtman, A: Nova oblikovnost u južnoslavenskom postmodernističkom romanu (Konceptualno-strukturalne srodnosti romanesknog diskursa Dževada Karahasana, Milorada Pavića i Jasne Horvat), Bosanskohercegovački slavistički kongres : zbornik radova, knjiga 2, Halilović, Senahid, Kodrić, Sanjin (ur.), Sarajevo : Slavistički komitet, 2012., str. 279-289.

Kos-Lajtman, A.: Narativna uloga grafije i grafema u romanima "Az" Jasne Horvat i "Pupak svijeta" Venka Andonovskog, Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски / Makedonsko-hrvatski kniževni, kulturni i jezični vrski / Jakimovski-Tošić, Maja (ur.). - Skopje : Institut za makedonska literatura pri Univerzitetot , 2014., str. 415-442.

Kos-Lajtman, A.: Usmena književnost u hrvatskim osnovnoškolskim čitankama viših razreda, Metodika: časopis za teoriju i praksu metodikâ u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi, Zagreb: Učiteljski fakultet, Vol. 9, 2/2008, br. 17, str. 296.-309. (izvorni znanstveni rad)

Kos-Lajtman, A.: Die Geschichte vom Richter als eine für die Psychoanalyse exemplarische Geschichte. Beitrag zur psychoanalytischen Lesart des Romans Zajednička kupka von Ranko Marinković, Licus, Čakovec: Učiteljski fakultet Odsjek u Čakovcu, Vol. 4 (2009), br. 6; str. 29-47. (izvorni znanstveni rad)


Pregledni radovi

Kos-Lajtman, A., Oнтологијата на творечките игри во романот Аз на Јасна  Хорват, Cobpemeнost, Cкoпje, 2009, br. 3., str. 66-82.

Kos-Lajtman, A., Hranjec, S: "Čarobni prosjak" Sunčane Škrinjarić - žanrovska lica i naličja, Zlatni danci 10 - Život i djelo(vanje) Nade Iveljić,  Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa,  Pintarić, Ana (ur.)., Osijek–Pečuh: Filozofski fakultet Osijek i Matica hrvatska Ogranak Osijek, 2009, str. 105-120.

Kos-Lajtman, A.: “Ljekoviti doživljaji djetinjstva” Miroslava Dolenca Dravskog - interferencija usmene i pisane književnosti, Kaj  - časopis  za književnost, umjetnost, kulturu, Zagreb: „Kajkavsko spravišče“, 2008, god. XLI, br. 6, str. 31-48.

Kos-Lajtman, A. Glagoljicom kodirana numeričko-simbolička kombinatorika u romanu „Az“ Jasne Horvat. Nova Croatica – časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, FF-press Filozofskog fakulteta u Zagrebu, V (2011), 5:1, str. 145-163.

Kos-Lajtman, A., Horvat, J: Utjecaj ruskih mitoloških i usmenoknjiževnih elemenata na diskurs „Priča iz davnine“ Ivane Brlić-Mažuranić. Peti slavistički kongres – zbornik radova, Rijeka 2012., str. 207-214.

Kos-Lajtman, A.: Zapis o zapisima. Polivalentnost autobiografskog diskursa „Zapisa odraslog limača“ Paje Kanižaja, Kolo: časopis Matice hrvatske za književnost umjetnost i kulturu, god. XVIII,  br. 3/4, Zagreb, 2008, str. 262-280. 

 

NAGRADE:

 - rukopis Jutarnji laureat – pobjednik natječaja Grada Čakovca 2008. (Biblioteka Insula)

- rukopis Lunule – Hrvatska pjesnička nagrada „Dobriša Cesarić“ 2011. (Grad Požega i Društvo hrvatskih književnika – Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski)

Književni opus